Giáo Dục Sức Khỏe

Hai người bạn lâu ngày không gặp nhau, một người hỏi:

- Này cậu, tình hình gia đình cậu thế nào rồi?
Người bạn đáp:
- Vẫn ổn, khoảng 3 tháng rồi tớ không nói chuyện với vợ.
Người kia ngạc nhiên:
- Ối trời, như thế mà cậu cho là ổn sao? Hai vợ chồng cậu làm gì mà chiến tranh lạnh những 3 tháng thế?
Người bạn nhún vai:
- Không phải chiến tranh đâu, chỉ là vợ tớ không thích ai ngắt ngang khi cô ấy đang nói chuyện thôi.
- !?!

Sưu tầm.